Odvodňované plochy

Ve výpočtu můžete zahrnout až 3 odvodňované plochy do jednoho vsakovacího zařízení. Vždy uvedete půdorysný průmět odvodňované plochy, druh povrchu a sklon.

m2 
m2 
m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

V případě, že se jedná o horskou lokalitu nad 650 m n.m., vyberte poslední volbu, jinak zvolte nejbližší srážkoměrnou stanici dle mapy.

Přehled doporučených srážkoměrných stanic situovaných na mapě izolinií jednodenních úhrnů srážek s periodicitou p = 0,2 rok-1

Jiný přítok

Do vsakovacího zařízení může být při splnění legislativních podmínek zaústěn např. přepad z ČOV (přes zemní filtr), či jiný zdroj vody. Qp : l.s-1 (nepovinný údaj)

Riziko při přeplnění vsakovacího zařízení

Při přetečení vsakovacího zařízení je možný odtok srážkové vody ze vsakovacího zařízení po povrchu terénu nebo přepadovým potrubím mimo budovy, pozemky jiných soukromých vlastníků nebo podzemní dopravní zařízení. Při zpětném vzdutí v dešťové kanalizaci, která je zaústěna do vsakovacího zařízení, je možný odtok srážkové vody z dešťové kanalizace po povrchu terénu mimo budovy, pozemky jiných soukromých vlastníků nebo podzemní dopravní zařízení. Prostory odvodněné do dešťové kanalizace nacházející se pod hladinou zpětného vzdutí jsou proti vniknutí vzduté vody z dešťové kanalizace chráněny technickým opatřením podle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760. Návrhová periodicita srážek p = 0,2 rok-1
Pokud není splněna některá z podmínek uvedených v předchozích třech odstavcích. Např. u vsakovacích zařízení, která slouží pouze pro odvodnění podzemních dopravních zařízení a/nebo vstupů do budov nacházejících se pod úrovní okolního terénu, a odvodňované prostory pod úrovní terénu nemohou být před vodou přetékající ze vsakovacího zařízení chráněny. Návrhová periodicita srážek p = 0,1 rok-1

Koeficient vsaku

Formou desetinného čísla kv : , nebo v exponenciálním tvaru kv : .10- m.s-1
Koeficient vsaku kv musí být uveden ve výstupu z geologického průzkumu pro vsakování. Pro nezávazný předběžný výpočet lze použít orientační údaje z tabulky:

Druh zeminy kv (m.s-1)
jíl 1.10-8 a méně
písčitá hlína 1.10-6
ulehlý hlinitý písek 1.10-6 až 5.10-6
písky s jílovitými částicemi 1.10-6 až 2.10-6
jemný písek a kyprý hlinitý písek 1.10-5 až 5.10-5
hrubozrný písek 1.10-4 až 5.10-4
štěrkopísek 2.10-4 až 1.10-3 i více

Regulovaný odtok

V případě, že je správcem vodního toku, provozovatelem kanalizace nebo úřadem státní správy povolen regulovaný odtok ze vsakovacího zařízení, uveďte jej. Qo : l.s-1 (nepovinný údaj)

Vsakovací plocha

Optimální velikost vsakovací plochy určí kalkulátor, zde však můžete zadat její maximální velikost
v případě omezeného prostoru. Avsak : m2 (nepovinný údaj)

Volba typu vsakovacího zařízení (nepovinný údaj)

vsakovací tunel Garantia - jednodušší varianta při dostatečné vsakovací ploše a menším zatížení
      větší zatížení nebo větší krytí (1500 – 3750 mm)
      započítat retenční kapacitu štěrku při úplném obsypu vsakovacích tunelů
 
Garantia EcoBloc - zatížení povrchu nákladními automobily nebo při nedostatku místa

Po výpočtu rolujte stránku nahoru